Tisztelt Vásárlónk!

Üdvözöljük a www.gamecnami.hu vásárlói között. Mielőtt elküldené megrendelését kérjük, jelen Általános Szerződési Feltételeinket szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

Vállalkozásomat KATA-alanyként működtetem, így a 2022. évi XIII. törvény 2022.09.01-től hatályos előírásai miatt nem származhat bevételem kifizetőtől, azaz céges megrendelőtől.

Ennek megfelelően nem áll módomban olyam számla kiállítása, melyen adószám szerepel.

Kérem szíves megértésedet, köszönöm!

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a www.gamecunami.hu honlapon történő megrendelés és vásárlás szabályait, valamint a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket rögzítse. Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra, továbbá magatartási kódexre nem utal.

1. Általános tudnivalók, feltételek

1.1 A honlap tulajdonosa és üzemeltetője:

Praczu Tibor Egyéni vállalkozó 
Adószám: 41945551-1-29 
e-mail: tiborpraczu@gmail.com 
nyilvántartási száma: 58183788 
statisztikai számjel: 41945551-4779-231-09

1.2 Vevőszolgálat:

E-mail cím: vevoszolgalat@gamecunami.hu 
 

Felvilágosítás kérése és esetleges probléma megoldása esetén kérjük, vevőszolgálatunkat keresse a fenti elérhetőségeken.

Tárhelyszolgáltató adatai :

Név: Tárhely.Eu Kft. 
telefonszám: +36 1 789-2-789 
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 
weboldal: tarhely.eu

1.3 Szerződő Felek:

Egyrészről a  www.gamecnami.hu internetes áruházban vevői megrendelést rögzítő szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Vevő), másrészről a  www.gamecnami.hu internetes áruház üzemeltetője Praczu Tibor. (továbbiakban: Eladó).

1.4 A  www.gamecnami.hu  internetes áruházban történő vásárlás kizárólag Interneten keresztül történik.

1.5 A  www.gamecnami.hu  internetes áruházban történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A Vevő a regisztrációval egyidejűleg elismeri azt, hogy a jelen ÁSZF tartalmát ismeri, továbbá azt magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

1.6 A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy közöttük az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Az írásbeli szerződés dokumentumai: A Vevő részéről a Vevő vételi ajánlata a rendelés, és az Eladó részéről a rendelés visszaigazolása. Az írásbeli szerződés dokumentumait Eladó iktatja, így az a későbbiekben visszakereshető. Az írásbeli szerződés nyelve magyar.

2. Regisztráció

2.1 A  www.gamecnami.hu oldalon történő regisztráció önkéntes és ingyenes, azonban a regisztráció feltétele annak, hogy a későbbiekben az internetes áruházban rendelést lehessen leadni.

2.2. A regisztrációt az új felhasználó létrehozása linkre kattintva tudja elindítani. A sikeres regisztrációhoz az alábbi adatok pontos, teljes és időszerű megadása szükséges: felhasználói név, érvényes e-mail cím, választott jelszó.

2.3 A sikeres regisztrációt követően a megadott e-mail címre rendszerünk e-mailben továbbítja felhasználói nevét és belépési jelszavát, amelyek a belépés után módosíthatók.

2.4 A jelszó titokban tartása az Ön kizárólagos felelőssége, a belépési információk biztonságos megőrzését elvárjuk.

2.5 Regisztrációs adatait megőrizzük, azt harmadik félnek nem adjuk át. Regisztrációját vevőszolgálatunk felé továbbított írásbeli kérésére töröljük adatbázisunkból.

2.6 Tilos a  www.gamecnami.hu  oldalon valótlan felhasználói profilokat létrehozni. Az Eladó kérdéses esetekben kérheti a felhasználót személyes adatainak igazolására, a névhasználat jogszerűségének igazolása céljából. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a jogszerűtlen regisztrációkat bármikor figyelmeztetés nélkül törölje, vagy felfüggessze.

2.7 A  www.gamecnami.hu  oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni. Ebben az esetben nem kell felhasználói profilt létrehozni, a felhasználót személyes adatai nem lesznek elmentve, ebből következik, hogy azt a felhasználónak - ha regisztráció nélkül vásárol- mindig újra meg kell adni.

3. A szerződés tárgya

3.1 A szerződés tárgya a  www.gamecnami.hu internetes áruházban felkínált mindazon árucikk (PS4, XBOX360, XBOX ONE, KINECT), amelyre a Vevő vásárlási megrendelését rögzíti.

3.2 Az internetes áruházban eladásra felkínált áruk jellemzői (termék neve, ismertetője, fotó, bruttó ár, továbbá akciós ár) a konkrét árucikk mellett az árucikk információs oldalán található.

3.3 Az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár a mindenkori vételár, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók összegét is. A fizetési módokat jelen ÁSZF 6.4 pontja, míg a házhoz szállítás díját a 6.3 pontja tartalmazza.

3.4 Vevő a megrendelés rögzítésével kijelenti, hogy a kiválasztott és megrendelt konkrét árucikk mellett az árucikk információs oldalán található áru jellemzőit elfogadja, az igényeinek mindenben megfelelő.

3.5 Eladó a megrendelt konkrét árucikk mellett az árucikk információs oldalán található áru jellemzőinek téves értelmezéséből eredő károkért felelősségét kizárja.

4. Jótállás, szavatosság

Vevő Praczu Tibor EV. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

4.1 Egyes tartós fogyasztási cikkek esetén a jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő az áru Vevőnek történő átadása napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, amely a Vevő részére az áruval együtt kerül átadásra. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott konkrét árucikkre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben az adott konkrét termék vonatkozásában jótállási jegy nem került átadásra, akkor a jótállási igény a számlával érvényesíthető.

4.2 A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a konkrét árucikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik.

4.3 Amennyiben a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, akkor az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni abban az esetben, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használat alatt következett be. Az eladónak joga van erről meggyőződni.

FONTOS: termékeinket minden esetben általunk megjelölt egyedi azonosítóval látjuk el. Garanciát csak a tőlünk vásárolt és megjelölt egyedileg azonosított termékekre vállalunk. Továbbá, a játékok nem tartalmaznak leírást, térképet, manuális kiskönyvet, vagy bármilyen más kiegészítőt. Ezek hiánya miatt nem áll módunkban a terméket visszavenni.

4.4 A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet tartalmazza.

4.5 Hibás teljesítés esetén a Vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott kényelmetlenségét. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.6 A Vevő kifogásait a vevőszolgálaton érvényesítheti.

4.7 Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy utánvétes küldeményt nem vesz át.

4.8 Jogorvoslat, online vitarendezés

Amennyiben Vevő fogyasztónak minősül és fogyasztói igényérvényesítése során a Praczu Tibor EV által kifejtett állásponttal nem ért egyet, panaszával az alábbi helyekre fordulhat: 
 

 • a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találhatja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 
  A fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület látja el a fogyasztói jogviták online rendezésében az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait.

Elérhetőségei az alábbiak: 
Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találhatja: http://www.jarasihivatalok.hu/
 • igényét bírósági peres úton is érvényesítheti
 • ha problémája támadt olyan áruval vagy szolgáltatással, amelyet online vásárolt, az alábbi linken található platformon keresztül panaszt tehet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
  Panaszát független vitarendezési testület vizsgálja ki.

5. ​Megrendelés

5.1 Internetes áruházunk megrendeléseket regisztrált és nem regisztrált felhasználóktól tud fogadni. A regisztrációról a jelen ÁSZF 2. pontja adja tájékoztatást. A regisztrálást követően adataival bármikor beléphet, és megrendelést adhat le.

5.2 A  www.gamecnami.hu Internetes áruház termékeire megrendelést leadni a nap 24 órájában csak az áruház honlapján lehet. A Vevő a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. Telefonon vagy e-mailen megrendelést nem áll módunkban felvenni.

5.3 A rendelés menete, avagy a szerződéskötés lépései:

 • A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
 • Amennyiben szeretne további terméket is rendelni, lépjen vissza a „vásárlás folytatása” gombbal az internetes áruházba, és az ismételten kiválasztott terméket helyezze a kosárba.
 • A „menny.” gombra kattintva változtathatja a mennyiséget, vagy akár terméket is törölhet a „eltávolítás” négyzetbe pipát téve. A mennyiség megadását vagy a törlés jelölését követően válassza a „frissítés” gombot.
 • Amennyiben nem szeretne más terméket rendelni, a „pénztár” gombra kattintva haladhat tovább. Fizetési módként kizárólag az OTP SymplePay fizrtési rendszerét alkalmazzuk. Utánvétes, vagy előre utalásos megoldás nincs az áruházunkban. 
 • A „fizetési és szállítási adatok megadása” menüpontban meg kell adnia nevét, lakcímét, szállítási címét, számlázási címét, telefonszámát. Cégek esetében továbbá a cég nevét és adószámát is. Lehetőség van a menüpontban a szállítási címet módosítani, továbbá a "megrendelés hozzászólások" ablakban közleményt feltüntetni.
 • A „Megrendelés áttekintése” gomb megnyomásával a megrendelés összesítő oldalra jut. Amennyiben minden adat, beállítás megfelelő akkor megrendelést elküldi a „Rendelés elfogadása” gomb megnyomásával. A Vevő a „Rendelés elfogadása” gomb megnyomásával elismeri, hogy: Általános Szerződési Feltételeket megismertem, elfogadom.
 • Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a „Rendelés elfogadása” gomb megnyomásával fizetési kötelezettséggel járó megrendelés történt.

5.4 Eladó a leadott megrendelésekről automatikus visszaigazolást, megrendelés összesítőt küld a Vevő e-mail címére a megrendelést követő 15 percen belül. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát.

5.5 Amennyiben az automatikus visszaigazolás technikai okokból (pld.: rendszerhiba, levelező rendszere nem fogadja visszaigazoló e-mailünket, stb.) 1 órán belül nem érkezik meg, kérjük jelezze vevőszolgálatunk elérhetőségein, hogy megrendelését ismételten visszaigazolhassuk.

5.6 A visszaigazolással a Vevő és az Eladó között létrejön a szerződés. A Vevő vételei ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik a visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén.

5.7 Amennyiben a megrendelésnél bármely adatának megadása hibásan történt, úgy ismételt belépés esetén a személyes menüpontjába lépve lehet korrigálni azokat.

5.8 A megrendelés hibás leadása esetén a vevőszolgálat e-mailen történő megkeresés alapján a hibát javítja. A leadott megrendeléseket kizárólag Eladó tudja módosítani a Vevő kifejezett kérésére.

5.9 A hibás adatokból, valamint a hibás megrendelésből eredő esetleges téves teljesítésért Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.

5.10 Megrendelés feldolgozása:

 • Eladó a bankkártyás fizetési módod választó Vevő részére a megrendelt terméket a megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számítva legkésőbb 5 munkanapon belül átvételre összekészíti, és átadja a futárszolgálatnak.
 • Eladó e-mail értesítést küld Vevő részére a termék küldeményként történő indításáról.
 • Vevő a megrendelésének aktuális státuszáról az Eladó  www.gamecnami.hu internetes áruházába – felhasználó nevével és jelszavával – belépve a „Saját fiók” majd „Rendelések” menüpontban tájékozódhat.

5.11 Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a már visszaigazolt megrendeléseket részben vagy teljes egészében visszautasítsa, különösen átmenti készlethiány esetén. A részben történő teljesítés visszautasítása kizárólag a Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján történik. Amennyiben a visszaigazolt megrendelés végösszegét Vevő már kiegyenlítette, a teljesítés visszautasításával egyidejűleg Eladó visszautalja a már megfizetett összeget Vevő részére.

6. Árak, fizetési mód

6.1 Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, azonban erről Vevőt szállítás előtt tájékoztatja. A Vevő jogosult a megváltozott árra tekintettel a megrendeléstől minden jogkövetkezmény nélkül elállni. Vevő ez esetben az elállás jogát az erről szóló e-mailben történő értesítés továbbításától számított 48 órán belül gyakorolhatja, melyet a vevőszolgálat elérhetőségeire e-mailben vagy nyitvatartási időben telefonon kell megtennie.

6.2 A  www.gamecnami.hu internetes webáruházunk megrendeléskor a szállítási költséget automatikusan számolja a megrendelni kívánt termékek értékétől függően. A megrendelés végösszege már tartalmazza a szállítási díjat. A Vevőnek a megrendelés végösszegét kell kiegyenlítenie, ezen felül más költség nem terheli.

6.3 A szállítás költsége:

 • Bruttó 20.000.- értékű megrendelés esetén ( szállítási költség beleszámítása nélkül ) a szállítás díjtalan.
 • Bruttó 20.000.- érték alatti megrendelés esetén szállítás díjat számolunk fel .

6.4 Eladó a  www.gamecnami.hu  internetes áruházban megrendelt termékek ellenértéke Vevő általi kiegyenlítésére az alábbi fizetési módot biztosítja:

 • SimplePay rendszerén keresztül történő fizetés. 
 • Utánvétes fizetés

7. Szállítás

7.1 A Vevő által megrendelt termékek szállítását a GLS  (futárszolgálat) végzi.

7.2 A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, számla és ahol szükséges jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és az átvételi elismervényt hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén aláírni. Eladó ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat nem fogad el.

7.3 Amikor a létrejött szerződés rendelkezései alapján Eladó a megrendelt terméket futárszolgálat útján kézbesíti, a kézbesítést megelőző napon e-mail útján értesítést küld Vevőnek a Vevő által regisztrált e-mail címre. A termék megérkezése az Eladó e-mail útján történő értesítésének továbbítását követő munkanapon 8:00 – 17:00 óra között várható. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét az adott időszakban biztosítsa, vagy a megrendelés leadásakor, illetve azt követően, de még az Eladó kézbesítést jelző e-mail értesítésének elküldése előtt jelezze, mely szállítási időpont megfelelő számára.

7.4 A szállítás minden esetben Vevő által leadott megrendelésen szereplő házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik.

7.5 Amennyiben a Vevő vagy az általa megbízott személy a kézbesítés időpontjában a megrendelésben megadott, vagy azt követően módosított szállítási címen nem tartózkodik, akkor a futárszolgálat a Vevő által a megrendeléskor megadott telefonszámon értesíti a Vevőt. Ha a telefonon történő értesítés nem vezet eredményre, akkor a futárszolgálat a következő munkanapon 8:00 – 17:00 óra közötti időtartamban ismételten megkísérli a kézbesítést, melyről értesítést hagy a Vevő részére.

7.6 Amennyiben a megrendelt termék második alkalommal történő kiszállítása során a Vevőnek felróható okból a kézbesítés ismételten sikertelen (nem gondoskodott a csomag átvételéről), akkor a szállítás költségét a Vevő tartozik viselni, ideértve a visszaszállítási költséget is, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles az Eladó bankszámlájára átutalni. A szállítás költségét Eladó által a Vevő részére továbbított megrendelést visszaigazoló e-mail értesítés tartalmazza, míg a visszaszállítás költsége bruttó 1990.- Ft.

7.7 Amennyiben a Vevő a visszaigazolt megrendelés végösszegét előre kiegyenlítette és a megrendelt termék kézbesítése sikertelen volt, úgy a Vevő a szállítási költség ismételt kiegyenlítésével egyidejűleg kérheti a megrendelt termék újbóli kézbesítését, vagy Eladó vevőszolgálatán személyesen átveheti a sikertelen kézbesítéstől számított 7 napon belül.

7.8 Eladó kizárólag Magyarország területére vállalja a megrendelt termék szállíttatását.

8. Vevőszolgálaton történő átvétel

8.1 Vevőszolgálaton történő átvételt nem bisztosítunk 

9. Vásárlástól való elállás joga

Fogyasztónak minősülő vásárlókat elállási jog illeti meg az alábbiakban részletezettek szerint. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan célra köt jogi ügyletet, amely gazdasági vagy független szakmai tevékenységi körén kívül esik.

( 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól )

9.1. Elállási jog

Vevő jogosult:

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, aki nem a fuvarozó, harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül jogosult e szerződéstől indoklás nélkül elállni.

9.1.1 Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát telefonon vagy írásban köteles eljuttatni cégünkhöz (E-mail: megrendeles@gamecunami.hu  ). Elállási szándékát jelezheti a mellékelt Elállási/felmondási tájékoztató felhasználásával (mely egyébként a fent hivatkozott Kormányrendelet mellékletét is képezi), vagy bármely egyéb formában. 
Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a Vevő az elállási szándékáról szóló értesítést/nyilatkozatot az elállási időszak lejártáig megküldi részünkre.

9.1.2 A fentiekben foglaltak nem érintik a Vevő azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 
Ha a szerződés megkötésére a Vevő tett ajánlatot, a Vevőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

9.2 Az elállás következményei

9.2.1 Amennyiben Vevő jelen szerződéstől eláll, késedelem nélkül, de az elállási szándék kézhezvételétől számított legkésőbb tizennégy napon belül visszautaljuk befizetését, beleértve a szállítási költségeket is. A visszafizetés banki átutalással történik Vevő által megadott bankszámlaszámra; a visszafizetésért külön díjat nem számítunk fel.

9.2.2 Tájékoztatjuk Vevőket továbbá, hogy amennyiben nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget cégünk nem köteles megtéríteni.

9.2.3 A visszafizetést megtagadhatjuk mindaddig - attól függően, hogy melyik valósul meg korábban -, amíg a terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg Vevő bizonyítékot nem szolgáltat arra, hogy a terméket visszaküldte.

9.2.4 Vevő a terméket késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási szándékának bejelentésétől számított tizennégy napon belül köteles visszaküldeni. Vevő a visszaszolgáltatási kötelezettségének teljesítését személyesen vagy termék normál postai küldeményként történő feladásával, továbbításával gyakorolhatja a  Fehér László 4024,Debrecen Varga u 36.1/a szám alatt lévő vevőszolgálati címre. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy utánvételes küldeményt nem vesz át.

A határidő akkor minősül betartottnak, ha a terméket a tizennégy napos időszak letelte előtt átadja/eljuttatja Eladónak.

Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége Vevőt terheli.

9.2.5 Amennyiben Vevő a szolgáltatás (szállítás) nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni Eladó ésszerű költségeit.

9.2.6 A visszaküldött termék esetlegesen felmerülő értékcsökkenését Vevőnek csak akkor kell megtérítenie, ha az értékcsökkenés a termék természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használat miatt következett be.

9.3. Vevőt megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát 
a) a szolgáltatás (szállítás) egészének teljesítését követően, ha Eladó a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak; 
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

9.4. Elállási/felmondási tájékoztató

(Ha szeretne a szerződéstől elállni, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza!) 
Címzett: Praczu Tibor EV. 
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében [1]: ___________________________________________________________________________ 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja [2]: _____________________________ 
A fogyasztó neve: ____________________________________________________________ 
A fogyasztó címe: ____________________________________________________________ 
A fogyasztó telefonszáma: _____________________________________________________ 
[1] A szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megnevezése 
[2] A megfelelő aláhúzandó! 
Vásárló aláírása (Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Dátum

 

10. Felelősség korlátozása

10.1 A www.gamecnami.hu internetes áruházban történő megrendelés igénybevétele feltételezi az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását a Vevő részéről, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra. Eladó nem vállal felelősséget a Vevő számítógépében bekövetkezett semmilyen kárért, amely az internetes áruház használata során keletkezett.

10.2 Eladó az információs anyag elkészítésekor a legnagyobb gondossággal járt el, hogy abba számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok ne kerüljenek. Vevő felelőssége, hogy hasonló gondossággal járjon el. Eladó a számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok által okozott károkért felelősséget nem vállal.

10.3 A termékek információs lapján megjelenített fotók és technikai ismertetők esetlegesen eltérhetnek a valóságtól. Eladó nem vállal felelősséget ezen esetleges eltérésekért, különösen ha az esetleges eltérések rajta kívül álló okok miatt, vagy abból adódnak, hogy a beszállító bejelentés nélkül változtatta meg azokat.

10.4 Az Eladó nem felelős semmilyen módon az alábbiakban felsorolt tényekért, körülményekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következnek be:

 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben, kommunikációs vonalakban,
 • bármilyen programhiba, technikai hiba, vagy rendkívüli esemény következményei a szolgáltató hálózatban,
 • bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, amely a www.gamecnami.hu internetes áruház működését és a vásárlást akadályozza,
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése,
 • az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat, amely nem az Eladótól származik,
 • bármilyen adatvesztés.

11. Személyes adatok

11.1 A regisztráció, valamint a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat az internetes áruház eltárolja, ezért a következő megrendelés alkalmával nem kell minden adatot újra megadni, elegendő csak bejelentkezni.

11.2 A Vevő személyes adatainak felhasználása és adatkezelése a mindenkori hatályos jogszabályok értelmében történik. A Vevő jogosult az adatkezelést letiltani a vevőszolgálat e- mail címére történő levél küldéssel.

11.3 Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

11.4 Eladó a Vevő adatait továbbadni reklámfelhasználás céljára nem jogosult.

11.5 Amennyiben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pld.: futárszolgálat), a Vevő neve és telefonszáma, valamint a szállításai cím alvállalkozó részére átadásra kerül, azonban az alvállalkozó az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve továbbadni. Az alvállalkozó az adatokat kizárólag a szerződés teljesítésének erejéig használhatja és tárolhatja.

11.6 Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét – Eladó rendelkezésére bocsátotta, Eladó jogosult értesítő levelet küldeni az internetes áruháza újdonságairól. Amennyiben Vevő a továbbiakban ezeket az információkat nem igényli, akkor lemondhatja azok megküldését az értesítő levélben található eljárás szerint, vagy a vevőszolgálat részére továbbított lemondással.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

Hatályos: 2023. május 10-től, visszavonásig. 
Praczu Tibor EV. - Eladó

Letölthető anyagok

 • Aszf
 • elállási nyilatkozat